© Nadace pro děti. Tel. 352 600 550. Sídlo: Kostelní B?íza 20, 35761 Březová u Sokolova. Více informacíS

Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace Ilustrace

Novinky << Kostelní Bříza – Kirchenbirk

← Zpět na novinky

DOKUMENTY Z VĚŽE KOSTELA

Při opravě kopule kostela byla sňata makovice s křížem a makovice i kříž byly renovovány a znovu pozlaceny. Z cibule bylo vyňato pouzdro. Uvnitř se nacházely dokumenty dokládající postupné opravy kostela. Některé takto získané informace doplňují dnešní znalosti o kostelu a jeho historii.  Vedle listin byly v pouzdře sady mincí platných v období jednotlivých oprav. Přinášíme zde překlady kompletní sady dokumentů.

S. 1-2

V roce 1868 byl postaven na tomto božím domě stavitelem Casparem Jägerem z Kynšperku nad Ohří hromosvod a při této příležitosti byla nově zhotovena tato věžní makovice.

Nyní z tohoto podnětu předáváme potomkům následující záznamy:

Kostel postavený v roce 1802 stojí toho času pod patronátem Její Urozenosti p. t. paní Franzisky hraběnky z Auerspergu, vdovy po panu hraběti Josefovi z Auerspergu, rozené svobodné paní z Henneberg – Spiegelu jako zemskodeskové majitelky spojených statků Kostelní Bříza – Arnoltov, sídlící na Hartenbergu s Jeho Milostí p. t. panem Gottliebem svobodným pánem z Henneberg – Spiegelu, c. k. komorníkem a majorem v rakouské armádě, předsedou sokolovského okresního zastupitelstva, bratrem a zplnomocněncem Její Milosti nejmilostivější paní hraběnky. V Kostelní Bříze samotné bydlí z této vysoké rodiny Její Milost slečna Franziska, baronesa ze Spiegelu, teta z mateřské linie výše jmenovaného vysokého panstva se slečnou Ernestinou, baronesou z Kopalů, sestřenicí a neteří předešle uvedeného vysokého panstva.

Farářem tohoto kostela je pan pater Johann Flei3ig.

Místo samo se skládá z 50 čísel (domů) a je příslušné k obci Arnoltov, kde také bydlí obecní starosta, v Kostelní Bříze ale bydlí jen obecní radní. Sídlem politických, jakož i soudních úřadů je v současnosti Sokolov, jmenovitě c. k. okresní úřad. Kostelní Bříza patří nyní do chebského kraje, ke Království českému, v Císařství rakouském. Hlavou konstitučního státu je Jeho Veličenstvo císař František Josef První. Stát sám se skládá ze dvou polovin říše, totiž – Předlitavska (Cislajtánie) – Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Rakousko, Štýrsko, Tirolsko atd., Zalitavsko (Translajtánie) – Uhersko a k tomuto království přináležející země.

Každá z těchto polovin říše je řízena odpovědným ministerstvem.

Národy jsou zastoupeny poslanci v zemských sněmech, jejichž prostřednictvím se sestavuje říšská rada.

Kostelní Bříza 11. května 1868

Franz Křížek

správce statku a patronátní komisař

Při opravě plechového zastřešení věže byl ve věžní makovici hlavní věže nalezen tento dokument, který byl nyní  doplněn, jak následuje:

Patronem kostela byl od 1878 (již na druhé straně jmenovaný) Gottlieb svobodný pán z Henneberg Spiegelu, c. k. komorník a major mimo službu, který získal statek Kostelní Bříza od své sestry Franzisky hraběnky z Auerspergu. Po jeho smrti (11. března 1899) byla patronkou kostela jeho vdova Ernestine svobodná paní z Henneberg – Spiegelu, rozená svobodná paní z Kopalů. Po její smrti (19. září 1915) je od té doby patronem kostela její prasynovec a dědic JUDr. Viktor (svobodný pán z) Brand – Kopal. Farářem je toho času pan pater Franz Beck, patronátním komisařem pan správce statku Maximilian Miksch.

Světová válka (1914 – 1918) dopadla pro rakousko-uherskou monarchii nešťastně, po jejím skončení vznikly na území bývalého velkého státu jednotlivé samostatné státy. Československá republika zahrnuje Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus (poslední obě části bývalého Uherska).  Územní obvody nebyly v Československé republice změněny, takže Kostelní Bříza leží nadále v okrese Sokolov (Okresní úřad v Sokolově). Obec Kostelní Bříza má v současnosti 57 domovních čísel a 351 obyvatel. Je sídlem obvodního lékaře (MUDr. Josef Novotný) a četnické stanice a poštovního úřadu. V roce 1930 bylo v obci zavedeno elektrické osvětlení a proud, což obec provedla sama. V nejbližší době má být v obci zřízena telefonní stanice.

S. 3-5

Plných 19 let po první instalaci hromosvodů na zdějším kostele – v červnu 1887 – byly tyto hromosvody poté, kdy byla zjištěna jejich nedostatečnost, kompletně opraveny pražskou továrnou na hromosvody Deckert a Homolka. Provedení těchto prací bylo svěřeno továrnímu dílovedoucímu Rudolfu Eitelovi a montérovi Václavu Pekařovi. Zárověň s těmito změnami na věži a střeše kostela byl také při patě kostela vybudován k zajištění základů nový ochoz (perón) z kamenné zdi se dvěma schodišti a celý kostel byl nově omítnut. Také oltářní obraz na hlavním oltáři dostal nový vyřazávaný dřevěný rám. Patronem kostela je v současnosti vysoceurozený pan Gottlieb říšský svobodný pán z Henneberg – Spiegelu, c. k. komorník a major mimo službu, majitel statku Kostelní Bříza, ženatý od 1878 se svojí sestřenicí Ernestinou, svobodnou paní z Kopalů. Jako farář fungoval po smrti veledůstojného a oblíbeného patera Johanna Flei3iga po 4 roky pater František Dusil, který poté na svoje místo rezignoval, jeho nástupcem je současný farář Anton Lehmann.

Kostelní Bříza 25. června 1887

Anton Pleier

správce statku a patronátní komisař

V roce 1912 byl farní kostel v Kostelní Bříze opraven, a sice věž byla pokryta zinkovým plechem, zároveň střecha kostela byla opatřena novými taškami, kostel zvenku omítnut a okna obnovena. Vymalování vnitřku kostela, jakož i nové štafírování oltářů, kazatelny, varhan, křtitelnice, lavic atd. je projektováno na rok 1913. Patronem kostela je nyní paní Ernestine, svobodná paní z Henneberg – Spiegelu, rozená svobodná paní z Kopalů, vdova po roku 1899 zemřelém panu Gottliebovi z Henneberg – Spiegelu, c. a k. komorníku a majorovi mimo službu.

Farář toho času pan pater Josef Mareš.

Patronátní komisař, správce statku Wenzel Miksch.

V roce 1937 byla provedena nutná oprava oplechování jak velké věže, tak také sanktusní věžičky a střechy, jakož i střešní okapy byly nově (červeně) natřeny. Také bylo přezkoušeno hromosvodové zařízení. Práce provedla firma Georg Heidler, Sokolov.

Patronem kostela je nyní pan Viktor (svobodný pán z) Brand – Kopal, prasynovec a dědic předchozí patronky paní Ernestiny svobodné paní z Henneberg – Spiegelu, rozené svobodné paní z Kopalů (+ 19. září 1915 v Kostelní Bříze).

Farářem je nyní pan pater Franz Beck.

Patronátním komisařem je pan správce statku Maximilian Miksch, (syn předchozího patronátního komisaře pana správce Wenzela Miksche)

S. 6

Upomínka:

Na zdejším kostele v Kirchenbirku sv. Petra a Pavla stával hromosvod od stavitele p. Jägra z Kinšperku postavený. Ten samý byl stržen dolu a nový postaven od montera Václava Pekaře z Prahy zaměstnaného u firmy Deckert a Homolka v Praze. Patronat nad kostelem tímto má t. č. p. Bohumil Spiegel svobodný pan z Henebergu a jeho paní Ernestina rozená Kopal.

Za faráře pana Ant. Lehmana a obecního představeného Hynka Hopfa.

V Kirchenbirku 25 června 1887.

Václav Pekař

montér

Ignatz Hopf obecní starosta

Obecní úřad Kostelní Bříza

S. 7

Pro poselství 25. června pracoval zde v zámku lakýrník a malíř na dřevě Adalbert Wolf ze Žatce

25. června 1887.

Kurz, malíř z Kynžvartu

25. června 1887.

Josef Seidl pokrývač.

Josef Gütter přidavač

Fäld Hagen

John Georg zámečník

Ludwig Leu malíř z Mariánských Lázní

pracoval toho času 25. června v zámku v Kostelní Bříze. 1887

S. 8

Kostel sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze byl renovován v letech 1912 a 1913 pod vysoceurozenou paní patronkou Ernestinou svobodnou paní z Henneberg Spiegelu, z pověření pana patronátního komisaře správce statku Wenzela Miksche z Ležek, okres Podbořany, stavitelem Franzem Theierlem ze Sokolova a provedeno polírem Karlem Gradlem z Krásné Lípy, při příležitosti biřmování v roce 1913.

Patronátní úřad Kostelní Bříza 17. července 1912.

Wenzel Miksch patronátní komisař

Patronátní úřad Kostelní Bříza

S. 9

Opravy střechy byly v tento čas provedeny z pověření pana barona Dr. Viktora Brand z Kopalů

Karl Seidl pokrývač

Bukovany 22. 9. 1937

Seidl Anton

pokrývač Svatava

pokrývačský učeň

Wenzl Seidl 1937

Klempířské práce byly provedeny

Adolfem Mayerem

klempířem

Tisová

Josefem Schindlerem

klempířským učněm

Vítkov

v době od 28. 8. do 22. 9. 1937.

S. 10

Srdečný pozdrav

ctěnému nálezci 17. 7. 1912

Johann Stingl

tesař

Josef Leicht

Anton Kummer

klempíř Citice

Nalezeno ve věžní makovici (velká věž)

v úterý 31. 8. 1937

v malém zinkovém pouzdru.

Obsah: 26 zinkových destiček

            1 výškový knoflík

            27 kusů „mincí“

Ve velké dokumentní roli bylo předtím nalezeno

1 stříbrná mince ¼ zlatého ražená 1859

1 stříbrná mince 10 krejcarů ražená 1872

1 měděná mince 4 krejcary ražená 1860

1 měděná mince 1 krejcar ražená 1860

1 měděná mince 1 krejcar ražená 1865

1 měděná mince 5/10 krejcaru ražená 1858

6 kusů                cena 37 ½ krejcaru

S. 11

Bůh žehnej této práci, jež také nebyla tak lehká,

jen když byla večer hotova, nastal opět volný čas.

Pozdrav Bůh

Na shledanou

Adolf Mayer klempíř

Za této generální opravy kostela Patra a Pavla v Kostelní Bříze pomaloval náš nadějný Josef Schindler všechny stěny a dobrý oběd zahnal náležitý hlad.

Pozdrav Bůh

Vella Heidler

Přílohy

22. 1. 2013, rubrika Současnost, přímý odkaz na tento článek


Aktuality ukázat další →